Let's Try! : Do you know these Japanese?

Quiz 1 2 3

Quiz 1: "O-namae wa..."

What are they saying?

Sumimasen. Konnichiwa. Sayoonara.

Ikura desu ka. Doomo arigatoo gozaimasu. Gomennasai.

Dame desu. Doko desu ka. Sumimasen. O-namae wa...